Algemene Voorwaarden

(m.i.v. 29 september 2016)

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en tot stand gekomen overeenkomst tussen GoodFood and more en de wederpartij.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld of wanneer dit niet mogelijk is, op papier.
3. Op verzoek ontvangt de wederpartij een kosteloos exemplaar van de algemene voorwaarden.
4. De acceptatie van een aanbod of aanbieding, dan wel het tot stand komen van een overeenkomst betekent dat de wederpartij de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 2. Contactgegevens
GoodFood and more

Bernadettestraat 35
5738 AV Mariahout

Kvk: 60627174
BTW: NL215627179B01

Artikel 3. Aanbieding
1. Indien de aanbieding onder bepaalde voorwaarden geschiedt of de aanbieding voor een bepaalde termijn geldt, wordt dit vermeld in de aanbieding.
2. In de aanbieding wordt een duidelijke omschrijving gemaakt van de aangeboden producten/diensten.
3. Kenbare fouten in de aanbieding komen niet voor rekening van GoodFood and more.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij het aanbod heeft geaccepteerd.
2. In het geval van een aanbod langs electronische weg komt de overeenkomst tot stand zodra deze is bevestigd door GoodFood and more middels een e-mail.
3. GoodFood and more behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van een overeenkomst te weigeren. Indien de overeenkomst wordt geweigerd zal GoodFood and more de weigering motiveren.

Artikel 5. Herroeping (geldt uitsluitend voor bestellingen van producten via de webshop)
1. De wederpartij heeft gedurende 14 dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van de reden daarvan te ontbinden. De termijn van 14 dagen gaat in zodra het product door de wederpartij is ontvangen, dan wel is ontvangen door een ander in opdracht van de wederpartij.
2. Gedurende de termijn van 14 dagen dient de wederpartij zorgvuldig om te gaan met de ontvangen producten en of verpakking. De wederpartij mag de verpakking slechts verwijderen indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beslissen of hij of zij het product wil houden.
3. Het recht van herroeping is in de volgende gevallen uitgesloten:
- de verzegeling van het product is verbroken;
- het product is gebruikt;
- het product is beschadigd;
- het product is niet meer dan 2 maanden houdbaar;
- het product is speciaal voor de wederpartij gemaakt overeenkomstig de door de wederpartij opgegeven wensen;
- het product is door GoodFood and more gepersonaliseerd waardoor het niet verkoopbaar is aan een ander;
- het product kan niet retour worden gezonden vanwege de aard daarvan;
4. Wanneer de wederpartij gebruik maakt van het recht van herroeping dient hij contact op te nemen met GoodFood and more. GoodFood and more zal een retourcode verstrekken. De wederpartij dient de ontvangen producten inclusief toebehoren en in originele staat en ongeopende verpakking terug te sturen aan GoodFood and more naar het in artikel 2 van deze algemene voorwaarden vermelde adres, onder vermelding van de retourcode en factuurnummer. De wederpartij is daarbij verplicht de instructies van GoodFood and more op te volgen.
5. Indien de wederpartij zich niet houdt aan de voorschriften, genoemd in lid 4, bestaat er voor GoodFood and more geen plicht tot terugbetaling van de aankoopprijs van de retour gezonden producten.
6. De eventuele kosten verbonden aan de retourzending van het product komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is verplicht de retourzending voldoende te frankeren.
7. De door de wederpartij betaalde prijs voor het product zal door GoodFood and more binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen worden terugbetaald.

Artikel 6. Verhindering en annulering consult, cursus of workshop
1. Bij verhindering voor een consultafspraak dient de wederpartij de afspraak minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip te annuleren. Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd is GoodFood and more gerechtigd de afspraak in rekening te brengen.
2. Bij annulering door de wederpartij van een workshop of cursus langer dan een maand voor aanvang worden de kosten volledig gerestitueerd. Bij annulering tussen een maand tot een week voor aanvang worden de kosten voor 50% gerestitueerd. Bij latere annulering worden geen kosten gerestitueerd.
3. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een workshop of cursus kan GoodFood and more tot één week van de aanvang daarvan besluiten de workshop of cursus te annuleren. Er zal in onderling overleg voor een alternatief worden gezorgd. Indien gewenst wordt bij annulering van een workshop of cursus door GoodFood and more het reeds betaalde cursusgeld volledig gerestitueerd aan de wederpartij.

Artikel 7. Prijs
1. Alle vermelde prijzen voor producten, consulten, cursussen en workshops zijn inclusief btw.
2. Indien een aanbieding is gedaan wordt de prijs gedurende de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, behalve voor zover deze verhoging wordt veroorzaakt door een stijging van de btw tarieven.
3. De prijzen van de webshopartikelen, consulten, workshops of cursussen kunnen te allen tijde worden gewijzigd door GoodFood and more.

Artikel 8. Betaling
1. Betalingen geschieden via de door GoodFood and more geboden elektronische betalingsmogelijkheden.
2. Betalingen dienen altijd vooraf te worden voldaan behalve wanneer uitdrukkelijk een andere betaaltermijn overeen is gekomen.
3. In afwijking van het bovenstaande geldt een betalingstermijn van 14 dagen voor consulten.
4. Zolang de betaling niet is ontvangen kan de wederpartij nakoming van de overeenkomst niet vorderen.
5. Indien de factuur niet is voldaan binnen 30 dagen na uitreiking daarvan is GoodFood and more gerechtigd vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.
6. Niet tijdige betaling door de wederpartij kan ertoe leiden dat GoodFood and more aanmanings- en incassokosten in rekening brengt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Adviezen van GoodFood and more zijn een inspanningsverplichting zonder het resultaat te garanderen. GoodFood and more sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade van en/of letsel voortvloeiend uit en/of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door GoodFood and more verstrekte adviezen, een en ander behoudens in geval van opzet of grove schuld door GoodFood and more. Er kan nimmer meer vergoed worden dan het bedrag van die schade waarvoor GoodFood and more is verzekerd. Daarbij geldt als beperking dat bedrijfsschade en schade door derving van inkomsten niet voor vergoeding in aanmerking komen, ongeacht door welke oorzaak deze schade is ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is GoodFood and more nimmer aansprakelijk. In geval de assuradeur van GoodFood and more om welke reden dan ook niet tot uitkering van schade overgaat, zal aansprakelijkheid van GoodFood and more ten alle tijde beperkt worden tot tweemaal het tarief van een consult, workshop of cursus. GoodFood and more is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. Bij twijfel omtrent gevolgen voor uw gezondheid dient u altijd een (natuur)arts te raadplegen.

Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
GoodFood and more heeft het recht om overeengekomen consulten, workshops of cursussen op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn. Dit geldt ook wanneer GoodFood and more vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Bij blijvende onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst kan deze worden ontbonden voor het nog niet nagekomen deel. In dat geval heeft geen van de bij de overeenkomst betrokken partijen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelden schade.

Artikel 11. Verzendkosten (geldt uitsluitend voor bestellingen van producten via de webshop)
1. De bestelling ophalen bij mij aan huis is gratis. U ontvangt een mail wanneer het pakket klaar staat.
2. Bij bestellingen tot 50 euro, exclusief verzendkosten, bedragen de verzendkosten € 6.

3. Bij bestellingen tussen 50 en 75 euro, exclusief verzendkosten,  bedragen de
verzendkosten € 3.
4. Bij bestellingen vanaf 75 euro, exclusief verzendkosten, worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
5. Het is mogelijk om uw pakket via de Verzekerservice van PostNL te versturen. Met de Verzekerservice pakket zijn kostbare goederen extra verzekerd bij verlies of beschadiging. De kosten hiervan bedragen € 12,50.

Artikel 12. Levering (geldt uitsluitend voor bestellingen van producten via de webshop)
1. Het product wordt geleverd op het door de wederpartij bekend gemaakte adres. De gevolgen van een niet tijdig doorgegeven adreswijziging, daaronder begrepen eventueel geleden schade, komen voor rekening van de wederpartij.
2. Op de webshop opgegeven levertermijnen kunnen afwijken van de werkelijke levertermijnen.
3. GoodFood and more streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren, de leveringstermijn bedraagt uiterlijk 30 dagen.
4. Ten aanzien van artikelen die niet op voorraad zijn bestaat geen leveringsplicht voor GoodFood and more. GoodFood and more heeft het recht om een vervangend artikel te leveren, uiterlijk bij de levering van het product al worden vermeldt dat een vervangend product is geleverd.
5. De wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding bij overschrijding van de leveringstermijn. Daarnaast is het niet mogelijk de bestelling te annuleren, behalve binnen de termijn genoemd in artikel 4.
6. Indien overschrijding van de leveringstermijn naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is heeft de wederpartij wel het recht om de overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden.
7. Indien producten worden verzonden is het risico van zoek raken en beschadiging voor risico van de wederpartij. De wederpartij heeft de mogelijkheid om de bestelde producten verzekerd te laten verzenden.

Artikel 13. Garantie (geldt uitsluitend voor bestellingen van producten via de webshop)
1. De wederpartij is verplicht te controleren of de ontvangen goederen voldoen aan de overeenkomst.
2. Indien de ontvangen goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient de wederpartij dit binnen 10 werkdagen na aflevering van het product kenbaar te maken aan GoodFood and more. De wederpartij dient per e-mail aan te geven waarom de geleverde goederen niet voldoen aan de overeenkomst.
3. GoodFood and more kan in het geval van lid 2 de goederen vervangen of restitueren tegen retournering van de geleverde producten.

Artikel 14. Webshop
Indien afbeeldingen op de webshop afwijken van het daadwerkelijke product kan dit voor de wederpartij geen aanleiding zijn voor een recht op schadevergoeding.

Artikel 15. Gegevens
GoodFood and more zal zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit redelijkerwijs nodig is ter afdoening van een betaling of bestelling.

Artikel 16. Onverbindende bepalingen
Indien één of meer bepaling(en) van deze algemene voorwaarden in rechte onverbindend word(en) verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling(en) die wel verbindend is (zijn) doch die zo min mogelijk afwijkt(en) van de onverbindend geachte bepaling(en), mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling(en) en van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen GoodFood and more en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen kunnen met gezamenlijke instemming van GoodFood and more en de wederpartij worden voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
3. Indien mediation niet is gewenst of niet tot een oplossing leidt zullen eventuele geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.